نمایندگی بهزیستی شهر روداب

شهر روداب – مدیر: خانم یحیی آبادی
تلفن: ۴۵۵۲۳۲۲۱