اورژانس اجتماعی

اورژانس اجتماعی سبزوار از سال ۱۳۸۸ با هدف کنترل و کاهش بحران های فردی و خانوادگی و اجتماعی از طریق ارایه خدمات فوری و تخصصی لازم به افراد آسیب دیده یا در معرض اسیب https://es.medadvice.net/caralean/ https://it.medadvice.net/slimagic/شروع به کار نمود .
اورژانس اجتماعی در قالب چهار فعالیت تیم مرکز مداخله در بحران؛ خط ۱۲۳؛ مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق و تیم سیار به ارایه خدمات به افراد گروه هدف می پردازد.
زوجین متقاضی طلاق ؛زنان ودختران آسیب دیده و در معرض اسیب؛افرادی که اقدام به خودکشی نموده اند؛ همسران آزار دیده ؛ کودکان آزاردیده ؛ اختلال هویت جنسی ؛فرار ازمنزل ،اختلاف خانوادگی حاد ،سالمند آزاری ، معلول آزاری ،نوزادان و کودکان رها شده و سایر افرادی که در شرایط بحرانی قرار گرفته اندگروه هدف اورژانس اجتماعی را تشکیل می دهند .
در تیم مرکز اورژانس اجتماعی مدhttps://es.medadvice.net/caralean/ https://it.medadvice.net/slimagic/دکار و روانشناس به بررسی موارد ارجاعی از سایر ادارات و مراکز یا مواردی که خودمعرف مراجعه می نمایند ،می پردازد و راهنمایی لازم را در زمینه گروه هدف اورژانس ارائه میدهد. مواردی چون تعیین مصاحت حضانت فرزندان که از طریق دادگستری ارجاع می گردد وپیگیری و بررسی پرونده ها نیز از وظایف تیم مرکز اورژانس اجتماعی می باشد.
درمواردی چون فرار از منزل، دختران و زنانی که توسط کلانتر ی و یا خود معرف به مرکز ارجاع می گردند، پس از بررسی های لازم توسط تیم مرکز (روانشناس و مددکار )و انجام مصاحبه و مشاوره با خانواده فرد و حل مشکل ،مراجع به خانه باز می گرددو چنانچه شرایط بازگشت به خانواده میسر نبود اقدامات لازم جهت اعزام مراجع به خوابگاههای شبانه روزی بهزیستی استان انجام می گیرد وتا اعزام مراجع به خوابگاهها، وی د رخوابگاه اورژانس اجتماعی پذیرش می گردد.
در بخش خط ۱۲۳ کارشناس مربوطه پاسخگوی تماس های گرفته شده می باشد و هماهنگی لازم را با سایر بخشها و ادارات انجام داده و چنانچه گزارشی مبنی بر کودک آزاری ،سالمند آزاری ،همسر آزاری ،معلول آزاری،اقدام به خودکشی ارائه شود کارشناس خط با هماهنگی ریاست مرکز اورژانس د راسرع وقت اقدامات لازم را جهت ارجاع به تیم سیار انجام می دهد
در تیم سیار مددکار و روانشناس گزارشهای ارجاع شده از خط ۱۲۳ را پیگیر ی می نماید و با انجام بازدید در مکانهای مورد نظرو ارائه گزارش سعی در حل مشکل یا ارجاع به سایر واحدهای مربوطه از جمله مرکز اورژانس اجتماعی، واحد شبه خانواده و…می نماید .
تیم مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق اطلاعات زوجینی که متقاضی طلاق توافقی یا یک طرفه (از جانب زوج یا زوجه)می باشند د رسامانه طلاق (تصمیم)ثبت نموده و جهت مشاوره و سازش بین زوجین به مراکزی که از جانب سازمان بهزیستی و دادگستری مورد تایید میباشند ، ارجاع می دهد که پس از بررسی ها ی لازم توسط مراکز و انجام مشاوره های لازم پاسخ جلسات مشاوره به مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق ارسال می گردد و زوجین پس از دریافت پاسخ مراکز مشاوره می توانند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و مراحل طلاق توافقی یا یک طرفه خود را طی نمایند .
طی یک سال اخیر در مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان با هماهنگی ریاست محترم دادگستری جناب آقای حسینی و ریاست محترم اداره بهزیستی سرکار خانم کسرایی مرکز مهر خانواده شروع به کار نموده است و از اقدامات اجرایی این مرکز ملاقات فرزندان با پدر و مادرشان می باشد که از همدیگر جدا زندگی می کنند و حضانت فرزند با یکی از والدین می باشد .
مواردی همچون تعیین نفقه ،تمکین و در خواست مهریه نیز به اورژانس اجتماعی مراجعه نموده که پس از بررسی های لازم به کلینیک و مراکز مشاوره ارجاع می گردند . لازم به ذکر است تمامی اقدامات اورژانس با پیگیری و توجه ویژه صورت گرفته و تا حل مشکل ادامه خواهد داشت .

چهارراه تأمین اجتماعی – خیابان ۲۲ بهمن – جنب سالمندان مادر – مدیر: الهام اکبری پور
تلفن: ۴۴۲۲۸۶۴۱