مجتمع توانبخشی، پیشگیری، اجتماعی

سبزوار – خیابان ابوریحان بیرونی – روبروی باشگاه تختی – مدیر: خانم کیانی
تلفن: ۴۴۲۲۳۰۰۳