مرکز توسعه و تأمین امام خمینی

سبزوار – میدان مادر- جنب کلانتری ۱۲ – مدیر خانم بهروزفر
تلفن: ۴۴۲۴۳۱۱۳